A TruckCartelRefunds.com | KamionKartell.hu csoport toborzási adatkezelési tájékoztatója

2019.03.25.

ADATKEZELŐ 

GTC Invest Europe Kft. 
Székhely: 2161 Csomád, Levente u 14/a.

ADATKEZELÉS CÉLJA 

A meghirdetett pozícióra a megfelelő munkavállaló kiválasztása.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az érintett hozzájárulása, GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

KEZELT ADATOK KÖRE 

Név, e-mail cím, születési hely, idő, telefonszám, lakhely, hobbi, képzési adatok, iskolák, előző munkahelyek, családi állapot, fénykép, anyja neve, esetlegesen igazolványszám illetve a jelentkező által megadott egyéb adatok.

ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE

A pozíció betöltésekor a többi jelentkező önéletrajza általánosan haladéktalanul törlésre kerül, egyes önéletrajzok az érintett külön hozzájárulásával legfeljebb egy évig tárolásra kerülnek.

ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

A GTC Invest Europe Kft-nek a munkaerő kiválasztás folyamatában részt vevő munkatársai.

ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

ADATFELDOLGOZÓK 

Profession.hu (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. em.)
CV online (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.)
Jobline.hu (1037 Budapest, Montevideo u. 14).
az állás meghirdetése, és az önéletrajzok fogadása, az GTC Invest Europe Kft. részére történő továbbítása.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

A kiválasztás folyamatában való részvétel elmaradása.

ADATBIZTONSÁG 

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a megfelelő adatbiztonság fennálljon. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –törlését, visszavonását, élhet adathordozási – és tiltakozási jogával, kérheti az adatkezelés korlátozását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

ÉRINTETTI JOGOK TARTALMA

Hozzáférési jog – az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az adatkezelő által feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.

Helyesbítéshez való jog – az érintettnek joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.

Törléshez való jog – az érintettnek joga van kérni személyes adatainak törlését.

Korlátozáshoz való jog – az érintettnek joga van kérni, hogy az adatkezelő ideiglenesen vagy véglegesen függessze fel személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását.

Kifogásolási jog - az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai adatkezelő által történő feldolgozása ellen az érintett adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag. Továbbá az érintettnek joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen.

Az adatok hordozhatóságához való jog – az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – az érintettnek joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne az érintettre, illetve hasonlóan jelentős hatással járna.

ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE

Amennyiben az érintettnek a személyes adatai GTC Invest Europe Kft. általi kezelésével kapcsolatban észrevételei lennének, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken. A GTC Invest Europe Kft. adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki e-mailben vagy levélben érhető el az alábbi címeken:

Balatoni Gábor
E-mail: info@truckcartelrefunds.com
Levélcím: 2161 Csomád, Levente u 14/a.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett jogosult arra is, hogy jogorvoslatért bírósághoz forduljon. A pert az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg.

(A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu).

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400, Fax: 06 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Honlap: http://www.naih.hu